Wydziały

Wydziały

 

 

 


I Wydział Cywilny

 


--------------------------------------------------------------------------------

 

Zakres działania:
Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego:

a) procesowego z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości Sądów Okręgowych tj. o prawa majątkowe wynikające z umów o wartości przedmiotu sporu do 75 000 zł oraz , w tym przykładowo:

 • o zapłatę
 • o opróżnienie lokalu mieszkalnego i użytkowego
 • o roszczenia z art. 231 kc
 • o wydanie nieruchomości
 • o odszkodowanie z tytułu wypadków komunikacyjnych i inne
 • roszczenia dotyczące wykonania usług, rękojmi i gwarancji
 • o zwolnienie przedmiotu spod egzekucji
 • o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
 • o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy
 • spory na tle waloryzacji
 • o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa
 • o unieważnienie aktu notarialnego
 • o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • roszczenia z umowy darowizny
 • roszczenia o zachowek
 • o naprawienie szkód górniczych

b) nieprocesowego, w tym między innymi:

 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • o dział spadku
 • o podział majątku wspólnego
 • o zasiedzenie
 • o ustanowienie drogi koniecznej
 • o zniesienie współwłasności
 • o rozgraniczenie
 • o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości

Rozpoznaje sprawy dotyczące nadzoru sądu nad komornikami, w przedmiocie egzekucji sądowej, o nadanie klauzuli wykonalności tytułem egzekucyjnym, ze skargi na czynności komornika, o wyłączenie sędziego i udzielenie pomocy sądowej.
Nadto rozpoznaje sprawy cywilne podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym:

 • o roszczenia wnikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 zł, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty
 • o zapłatę czynszu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu
 • dotyczące depozytów sądowych


Przewodniczący Wydziału

Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Rejonowego Piotr Kuś.

pok. 102
tel. (063) 228 27 72 

Godziny przyjęć interesantów : Poniedziałek godz. 900 - 1200


Kierownik Sekretariatu

Funkcję tę sprawuje Pani Mirosława Sobczak.

pok. 115 
tel. (063) 228 27 10 
e-mail: cywilny@slupca.sr.gov.pl
sekretariat jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 18:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

 

 

 

 

II Wydział Karny


--------------------------------------------------------------------------------

 

Zakres działania:


Rozpoznaje:

 • sprawy z zakresu prawa karnego
 • sprawy o przestępstwa, w tym przestepstwa skarbowe
 • sprawy o wykroczenia, w tym wykroczenia skarbowe
 • środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych przez prokuratora w postępowaniu przygotowawczym w wypadkach przewidzianych w ustawie
 • wnioski prokuratora w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania

 

 

Przewodniczący Wydziału

Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Rejonowego Elżbieta Ożóg - Kazimierczak.

pok. 212
tel. (063) 228 27 75Kierownik Sekretariatu

Funkcję tę sprawuje Pani Anna Bartczak.

pok. 203 
tel. (063) 228 27 20
e-mail: karny@slupca.sr.gov.pl
sekretariat jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 18:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

 

 

 

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich


--------------------------------------------------------------------------------

 

Zakres działania:


Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego z wyjątkiem spraw o rozwód, separację i ubezwłasnowolnienie, a nadto dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych oraz należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.


Przykładowo rozpoznaje sprawy:

 • o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane
 • o zaprzeczenie ojcostwa
 • o alimenty, w tym o zmianę orzeczenia w zakresie alimentów i ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
 • o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami
 • o ustanowienie opieki
 • o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, o zmianę orzeczenia w tym przedmiocie i o ustaniu obowiązku leczenia odwykowego
 • o nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka
 • o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznych bez zgody osoby chorej psychicznie lub z zaburzeniami psychicznymi
 • o umieszczenie w domu pomocy społecznej
 • o przysposobienie
 • o pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej i jej przywrócenie
 • o wydanie dziecka
 • o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
 • o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami
 • o ustalenie miejsca pobytu małoletniego
 • o ustalenie kontaktów z małoletnim

Przewodnicząca Wydziału

Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Rejonowego Tomasz Miskiewicz.

pok. 207 
tel. (063) 228 27 50

 


Kierownik Sekretariatu

Funkcję tę sprawuje Pani Irena Szurgot.

pok. 103
tel. (063) 228 27 30
e-mail: rodzinny@slupca.sr.gov.pl
sekretariat jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 18:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

 

 

 

 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych


--------------------------------------------------------------------------------

 

Zakres działania:

 

 • prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych na terenie właściwości Sądu Rejonowego
 • rozpoznawanie wniosków o wpis, o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej
 • zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości, które nie mają urządzonej księgi

Przewodniczący Wydziału

Funkcję tę sprawuje Referendarz Sądu Rejonowego Joanna Budzińska.

pok. 202 budynek B 
tel. (063) 228 27 41

przyjęcia interesantów w każdy wtorek od godz. 10:00 do 13:00

 


Kierownik Sekretariatu

Funkcję tę sprawuje Pani Katarzyna Sikorska.

pok. 109 budynek B
tel. (063) 228 27 40 
e-mail:  ksiegiwieczyste@slupca.sr.gov.pl

sekretariat jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 18:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Rejestr zmian dla: Wydziały

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupcy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-24
Publikacja w dniu:
2017-05-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupcy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-23
Publikacja w dniu:
2017-05-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słupcy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-23
Publikacja w dniu:
2017-05-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-01-12
Publikacja w dniu:
2015-01-12
Opis zmiany:
b/d